HAWG member Institute for Justice & Democracy in Haiti is pleased to invite you to attend our webinar in honor of International Women’s Day,

Advancing Women’s Rights in Haiti: 

The Fight for Political Participation, Social Equality, and an End to Gender-Based Violence

March 8, 2022 2 – 3:30 p.m. EST

Haiti’s Constitution explicitly guarantees Haitian women equality and representation with respect to political power and decision-making. In spite of this, as documented in a joint Universal Periodic Review submission, Haitian women and girls face discrimination, marginalization, and violence in all aspects of their lives. Insecurity, the pandemic, and recent natural disasters have served to further increase these vulnerabilities and rates of gender-based violence. Violence and harassment are also being deployed to impede Haitian women from advocating for themselves and from claiming positions of leadership and public authority, where women are still profoundly under-represented in Haiti. Yet, this does not stop Haitian women and girls from demanding their equal participation, their safety, and their full rights.

We invite you to join a panel of Haitian women playing leading roles in the fight to confront discrimination and violence on the basis of sex and to promote women’s empowerment in Haiti this International Women’s Day.

The webinar will be moderated by Sasha Filippova, IJDH senior staff attorney leading its gender justice work.

The webinar will be held in English and Haitian Kreyol, with interpretation.

Register here

Se yon plezi pou Enstiti Jistis ak Demokrasi an Ayiti, yon nan manm HAWG yo, envite w asiste yon webinar pou fete Jounen Entènasyonal Fanm,

Vanse Dwa Fanm an Ayiti Pi Devan:

Batay pou Patisipasyon Politik, Egalite Sosyal, ak pou Vyolans sou Fanm Kaba

8 mas 2022 2 – 3:30 p.m. lè Pòtoprens

Konstitisyon peyi Dayiti toutaklè bay fanm garanti pou egalite ak reprezantasyon parapò ak pouvwa politik ak kapasite pou pran desizyon. Sepandan, jan sa demontre nan yon dokiman Egzamen Peryodik Inivèsèl, fanm ak tifi ayisyen sibi diskriminasyon, majinalizasyon, ak vyolans nan tout aspè nan lavi yo. Ensekirite, pandemi an ansanm ak dènye katastwòf natirèl yo agrave vilnerabilite sa yo epi ogmante to vyolans lan. Yo sèvi avèk vyolans ak asèlman pou anpeche fanm ayisyen revandike dwa yo epi pou anpeche yo pran pozisyon lidèchip ak otorite piblik, sektè kote pa gen anpil fanm an Ayiti. Men sa pa anpeche fanm ak tifi ayisyen egzije patisipasyon ekitab, sekirite pou fanm yo, ak tout dwa yo.

Nan okazyon Jounen Entènasyonal Fanm sa a, nou envite w asiste yon panèl fanm ayisyen ki lidè nan batay kont diskriminasyon ak vyolans sou fanm epi pou fè otonomi fanm ayisyen vanse.

Se Sasha Filippova, yon avoka senyò nan Enstiti pou Jistis ak Demokrasi an Ayiti ki antèt pwojè egalite pou fanm yo, ki pral anime webinar sa a.

Webinar la pral fèt an kreyòl ak anglè avèk entèpretasyon.

Enskri la.